Regulamin

§ 1. [Organizator Konkursu]
1. Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego (OKPE), zwany dalej „Konkursem”, jest projektem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.
2. Konkurs jest organizowany przez Grupę Lokalną (zwaną dalej „Organizatorem”) wybraną przez Zarząd Krajowy ELSA Poland w wewnętrznym konkursie na podstawie złożonych aplikacji.
3. W przypadku braku zgłoszenia do 30 czerwca każdego roku za zorganizowanie Konkursu odpowiada Zarząd Krajowy ELSA Poland.
§ 2. [Uczestnicy] Konkurs skierowany jest do studentów prawa, administracji oraz europeistyki studiów licencjackich lub magisterskich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.
§ 3. [Przebieg Konkursu] Konkurs składa się z dwóch etapów:
1) I etap: test internetowy, zwany dalej „Eliminacjami”,
2) II etap: quiz oraz odpowiedź ustna, zwany dalej „Finałem” .
§ 4. [Przystąpienie do Konkursu]
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia, dostępnego na stronie internetowej Konkursu, na wskazany przez Organizatora adres mailowy.
2. Organizator potwierdza otrzymanie zgłoszenia w ciągu 48 godzin.
3. W przypadku braku otrzymania wyżej wspomnianego potwierdzenia uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
§ 5. [Eliminacje] 1. Test zostanie udostępniony na przygotowanej przez Organizatora platformie internetowej, do której uczestnicy otrzymają dostęp na podstawie przesłanego wcześniej zgłoszenia.
2. Rozwiązanie testu będzie możliwe wyłącznie w terminie wskazanym przez Organizatora.
3. Test składa się z 25 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt. Czas odpowiedzi na każde pytanie jest ograniczony.
4. Test obejmuje wiedzę z zakresu prawa Unii Europejskiej.
5. Do Finału kwalifikuje się 15 osób, które uzyskały największą liczbę punktów za test. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez uczestników o zakwalifikowaniu decyduje czas rozwiązania testu.
6. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach Eliminacji drogą mailową, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem Finału konkursu.
7. W przypadku wycofania się osób zakwalifikowanych do Finału, prawo do wzięcia w nim udziału przysługuje osobom, które podczas Eliminacji uzyskały kolejno największą liczbę punktów. W momencie uzyskania takiej samej liczby punktów przez wcześniej wspomniane osoby, o kolejności zakwalifikowania się do Finału decyduje czas rozwiązania testu.
8. Organizator nie odpowiada za czynniki techniczne (szybkość Internetu, sprawność operacyjną komputera itp.), zaistniałe po stronie uczestnika, a mogące mieć wpływ na działanie testu.
§ 6. [Przebieg Finału]
1. Finał Konkursu składa się z dwóch części: quizu oraz odpowiedzi ustnej.
2. Quiz składa się z pytań zadawanych przez prowadzącego w formie ustnej.
3. Uczestnik quizu może udzielić jednej błędnej odpowiedzi. W przypadku kolejnej błędnej odpowiedzi odpada z Konkursu.
4. Pięcioro Uczestników, którzy odpowiedzą prawidłowo na największą liczbę pytań, kwalifikuje się do drugiej części Finału – odpowiedzi ustnej.
5. W razie wyczerpania się puli pytań do Finału przechodzą wszyscy pozostali uczestnicy, którzy nie odpadli z Konkursu.
6. W ramach odpowiedzi ustnej Uczestnicy odpowiadają przed Sądem Konkursowym na trzy wylosowane pytania. Uczestnicy mają jedną minutę na przygotowanie się do wszystkich odpowiedzi. Odpowiedź na każde z pytań nie może przekroczyć trzech minut.
7. Odpowiedź ustna jest oceniana według następujących kryteriów:
1) poprawność merytoryczna (50%),
2) poprawność językowa i stosowanie słownictwa fachowego (25%),
3) organizacja wypowiedzi (25%).
8. Sąd Konkursowy wyłania zwycięzcę Konkursu na podstawie kryteriów wymienionych w ust. 7. Pozostali Uczestnicy przystępujący do odpowiedzi ustnej zostają laureatami Konkursu. Decyzja Sądu Konkursowego jest ostateczna iniezaskarżalna.
§ 7. [Skład Sądu Konkursowego] Uczestników Konkursu ocenia Sąd Konkursowy złożony z przedstawicieli nauk prawnych, którzy zostali zaproszeni do wzięcia w nim udziału w charakterze jury przez Organizatora.
§ 8. [Postanowienia końcowe]
1. Harmonogram Konkursu ustala Organizator w porozumieniu z Wiceprezesem ds.Działalności Naukowej ELSA Poland.
2. Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego regulaminu rozstrzyga Wiceprezes ds. Działalności Naukowej ELSA Poland.
§ 9. [Przepisy przejściowe]
1. Zarząd Krajowy kadencji 2017/2018 jest zobowiązany do rozpisania konkursu na organizatora Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego. Nie jest natomiast zobowiązany do zorganizowania Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała „Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego” z Gdańska, 12 – 15 kwietnia 2012 r.