Materiały

– Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wraz z protokołami do nich dołączonymi),

– M. Zdanowicz (red. nauk.), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Białystok 2007 – w zakresie źródeł prawa (w tym ich skutku bezpośredniego i pośredniego) oraz odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie prawa unijnego,

– Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

– Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.